Adviescheques

Bent U KMO? Ontvang adviezen voor slechts 50% van de prijs dankzij de adviescheques.

Dankzij adviescheques kunnen KMO ondernemingen beroep te doen op door de overheid erkende adviesinstanties voor advies, waarbij de investering door de overheid voor 50% wordt gesubsidieerd.

BrainWin is vandaag nog niet door de overheid erkend als adviesinstantie, maar is sinds 30 maart 2004 een ISO 9001:2000 gecertifieerde onderneming. Met dit kwaliteitscertificaat heeft BrainWin op 05 mei 2004 een aanvraag ingediend bij de Overheid om erkend te worden als erkende adviesinstantie. Wij hopen in de nabije toekomst deze erkenning te bekomen, waardoor KMO's ook voor onze adviezen adviescheques zullen kunnen gebruiken. Wij houden u graag op de hoogte van dit erkenningsproces indien u ons een aanvraag richt op het mail-adres onderaan deze pagina

Met het systeem van de adviescheques wil de Vlaamse overheid kwaliteitsvol bedrijfsadvies ook bij kleine en middelgrote ondernemingen stimuleren. In het verleden zijn het vooral de grote ondernemingen die zich de dure adviezen van de beste management adviseurs konden veroorloven. Hun ondernemingsschaal versterkte ook op het vlak van bedrijfsadvies nogmaals hun competitief voordeel t.o.v. KMO's. De adviescheques zijn dan ook een subsidiemaatregel die de KMO de mogelijkheid geeft om extern advies en know-how aan te trekken tegen een sterk verminderde prijs. Het nieuwe systeem is vergelijkbaar met de opleidingscheques: KMO's kunnen via een eenvoudige procedure op het internet adviescheques inkopen wanneer ze er behoefte aan hebben. Adviescheques hebben een waarde van 30 euro. Daarvan wordt 50% betaald door de onderneming en 50% door de Vlaamse overheid. Een KMO mag per kalenderjaar maximaal 820 adviescheques reserveren. Dit houdt in dat een Vlaamse KMO jaarlijks voor een eigen budget van maximaal 12.300 euro, voor een totale waarde tot 24.600 euro aan extern advies kan inwinnen.

Welke ondernemingen komen in aanmerking?

De doelgroep bestaat uit kleine ondernemingen, een aantal vrije beroepen en middelgrote ondernemingen.
Voorwaarden zijn dat uw onderneming :
een exploitatiezetel heeft in het Vlaams gewest
een adviesproject heeft dat betrekking heeft op een aanvaardbare activiteit: klik hier (Excel-bestand) om de volledige lijst van sectoren te raadplegen)
geen vzw is.

Welke kosten mag u met adviescheques betalen?

U mag deze subsidie enkel gebruiken om een beroep te doen op een erkende adviesinstantie voor:
- bedrijfsadvies
- haalbaarheidsstudies
- uitvoerbaarheidsstudies
- begeleiding bij implementatie
Opgelet, de diensten mogen niet :
- van permanente of periodieke aard zijn
- tot de gewone bedrijfsuitgaven van de onderneming behoren (bijvoorbeeld routinematig belastingadvies, regelmatige dienstverlening op juridisch vlak of reclame)
- slaan op subsidieadvies.
Opgelet, technische analyses die geen deel uitmaken van een adviesproject, komen ook niet in aanmerking.

Hoe meldt u zich aan om adviescheques te bekomen?

Voordat u cheques kunt aanvragen, moet u uw onderneming eerst registreren op de website van de Vlaamse Overheid. Raadpleeg hiervoor de info onder "Hoe registreren?".

Hoe kan u adviescheques aankopen?

U gebruikt uw login en paswoord om u aan te melden op deze website en u klikt op het programma "Adviescheques". Daarna voert het systeem enkele controles uit om te bepalen of uw onderneming voor adviescheques in aanmerking komt. Uw onderneming:
- moet klein of middelgroot zijn
- moet een exploitatiezetel hebben in het Vlaamse gewest
- moet een aanvaardbare activiteit uitoefenen
- mag geen vzw zijn.
Als aan deze voorwaarden is voldaan, kunt u adviescheques reserveren. U kunt echter nog niet onmiddellijk advies cheques bestellen.

Adviescheques reserveren

U sluit een overeenkomst af met een erkende adviesinstantie.
Uiterlijk binnen 14 dagen na ondertekening van die overeenkomst kunt u adviescheques reserveren.
De verstrekking van het advies mag pas starten na de reservering van de cheques.
Het maximumaantal te reserveren adviescheques hangt af van de totaalprijs van het advies exclusief BTW. De advieskosten exclusief BTW moeten ten minste 300 euro bedragen.
Na verificatie van de voorwaarden, wijst het systeem de onderneming een reserveringsnummer toe. Dat nummer wordt zowel aan de aanvrager als aan de adviesinstantie meegedeeld.
De adviesinstantie bevestigt binnen 10 dagen de reservering van de adviescheques. Als dat niet het geval is, wordt de reservering geannuleerd.
Na het akkoord van de adviesinstantie krijgt u een bericht per e-mail. Op dat moment wordt de reservering definitief en kunt u adviescheques bestellen.
Uw reservering heeft een geldigheidsduur van twaalf maanden vanaf de datum van aanvraag van de reservering.
Opgelet: per overeenkomst tussen uw onderneming en een erkende adviesinstantie kunt u slechts één reservering doen.

Adviescheques bestellen en betalen

U moet per bestelling minstens 10 cheques aanvragen binnen de geldigheidsduur van de reservering.
U kunt de gereserveerde cheques maximaal in vier keer bestellen en aankopen.
Elke bestelling moet binnen 14 kalenderdagen op rekening van de uitgever van de cheques staan. Anders vervalt de bestelling.
Binnen 14 kalenderdagen na de betaling drukt die uitgever of 'emittent' uw cheques. Hij drukt ze op naam van uw onderneming en van de adviesinstantie conform de overeenkomst, met vermelding van de vervaldatum en het reserveringsnummer.
De datum die op de cheques wordt gedrukt, is de datum van bestelling. De adviescheques hebben een geldigheidsduur van 14 maanden vanaf uitgifte voor de betaling van facturen in verband met het adviesproject.
Opgelet:
voorschotfacturen of facturen waartegenover geen geleverde prestaties staan, kunt u niet betalen met adviescheques.
De totale waarde van de aangeboden cheques mag niet groter zijn dan het bedrag van de factuur, exclusief BTW.

Europese regelgeving

De regelgeving van de adviescheques valt onder de toepassing van de verordening (EG) nr. 70/2001 van de Commissie van 12 januari 2001 betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het EG-verdrag op staatssteun voor kleine en middelgrote ondernemingen en eventuele latere wijzigingen van deze Verordening.
Overeenkomstig artikel 5 van deze verordening kan enkel aan kleine en middelgrote ondernemingen steun gegeven worden voor bedrijfsadvies. De verordening is niet van toepassing op:
- werkzaamheden die verband houden met de productie, verwerking of verhandeling van de in bijlage 1 bij het verdrag opgenomen producten. Hierdoor kan een groot deel van de bedrijven die actief zijn in de voedingssector geen aanspraak maken op adviescheques.
- steun voor werkzaamheden die verband houden met de uitvoer, waaronder verstaan wordt de steun die direct is gerelateerd aan de uitgevoerde hoeveelheden, de oprichting en exploitatie van een distributienet of andere lopende uitgaven in verband met werkzaamheden op het gebied van de uitvoer
- steun die samenhangt met het gebruik van binnenlandse in plaats van ingevoerde producten.

Hoe kunt u de cheques verzilveren?

Om de cheques te verzilveren, stuurt u ze samen met een kopie van de factuur op naar:
Sodexho , Dekenijstraat 56 - 1180 Ukkel - Tel. klantendienst: 02-547 54 80
Opgelet: elke factuur moet de volgende gegevens vermelden.
- het erkenningsnummer van de adviesinstantie
- het reserveringsnummer van de adviescheques
- de periode waarbinnen de prestaties omtrent het adviesproject werden geleverd
- het aantal adviescheques waarmee de factuur betaald werd.

 

Wilt u meer informatie? Contacteer ons: wij zijn u graag van dienst!

BRAINWIN Advies, Projectbeheer, Opleiding, Coaching en Uitbesteding

Zwanenlaan 23, B-3090 Overijse - België

Tel: +32 (0)2 688.20.56 - Fax: +32 (0)2 687.69.83

E-mail: pvdm@brainwin.be

 

© BrainWin 2004 | Brainwin advies projectbeheer uitbesteding opleiding coaching